Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach bibličtina lieferte 14 Treffer
1

Slovenčina a bibličtina v evanjelickej cirkvi na Slovensku

Doruľa, Ján, in: Slavica Slovaca, 46, č. 1, 2011, s. 3-9
2

(D)ozvuky fungovania bibličtiny na Slovensku

Nábělková, Mira, in: Stylistyka, 11, 2002, s. 459-474
3

' K dverím ňebe se mej...' Bibličtina na Slovensku v 20. storočí

Nábělková, Mira, in: Literatury v kontaktech (jazyk - literatura - kultura) [LitKon] : Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice, Brno, MU ; 2002, s. 71-87
4

Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči. Výbor

Kollár, Jan K vyd. připrav. Kusáková, Lenka Praha 1995
5

Closely related languages in contact: Czech, Slovak, "Czechoslovak"

Nábělková, Mira, in: International Journal of the Sociology of Language (Berlin), č. 183, 2007, s. 53-73
6

K jazyku Doležalovej gramatiky

Hargašová, Zuzana, in: Rara avis : Zborník z 8. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov Trnava 12.-13. apríl 2011. Na kus řeči, Trnava, FF Univ. sv. Cyrila a Metoda ; 2011, s. 176-184.
7

Slovenčina v rukopisných a tlačených pamiatkach v 16.-18. storočí

Skladaná, Jana, in: Opera romanica 11. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven : Jazyk a řeč knihy, České Budějovice, JU ; 2009, s. 21-30.
8

Symbióza bibličtiny a štúrovčiny v tlačiarni Lipóta Réthyho v Sarvaši

Rágyanszki, György, in: Slované mezi tradicí a modernitou, Červený Kostelec, Praha, Mervart, FF UK 2014, s. 35-40.
9

Jazykové podoby textov a hudba v domácich hymnologických prameňoch zo 17. storočia

Hulková, Marta, in: Jazykovedné štúdie 32 : Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Bratislava, Veda 2015, s. 529-536.
10

The development of Slovak purism

Thomas, George, in: Oxford Slavonic Papers, 30, 1997, s. 67-88