Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt die ca. 288.000 Inhaltsverzeichnisse von ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bogusławski, Andrzej lieferte 28 Treffer
1

Polskie po dystybutywne jednolitość ilościowego podziału zbiorowości

Bogusławski, Andrzej - Prilozi // Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, Oddelenie za Lingvistika i Literaturna Nauka , Skopje, 2011, 36, 1/2, 81-96
2

Nota o TRS i o tezie 7 Wittgensteina = A note on TRS and Wittgenstein's thesis 7

Bogusławski, Andrzej - Linguistica Copernicana : Lin Cop , Toruń, 2012, 7, 1, 41-52
3

A definition of say that

Bogusławski, Andrzej - Săpostavitelno ezikoznanie , Sofija : Univ, 2013, 38, 4, 13-42
4

Asercja ma imię - nie jedno = Assertion does have a name - and not just one

Bogusławski, Andrzej - Prace filologiczne : seria językoznawcza , Warszawa : Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego, 2011, 60, 37-48
5

'Więcej' wśród aspektów prymitywu 'wie, że' = 'More' among the aspects of the primitive 'knows that'

Bogusławski, Andrzej - Linguistica Copernicana : Lin Cop , Toruń, 2010, 3, 23-80
6

On case, gender and related phenomena in Polish (for the umpteenth time) = O przypadku, rodzaju i związanych z nimi zjawiskach w języku polskim (po raz któryś)

Bogusławski, Andrzej - Linguistica Copernicana : Lin Cop , Toruń, 2009, 1, 13-76
7

Slovoizmenenie v prepodavanii russkogo jazyka poljakam. Neskol'ko ukazanij po voprosu o glottodidaktičeskom prioritete = Inflection in Teaching Russian to Polish Students. Some Recommendations Concerning Glottodidactic Priorities

Bogusławski, Andrzej - Studia Wschodniosłowiańskie , Białystok, 2010, 10, 243-254
8

Glosa do Refleksji... Profesor Renaty Grzegorczykowej = A Gloss to Professor Renata Grzegorczykowa's Reflections

Bogusławski, Andrzej - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2008, 52, 1, 129-130
9

Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich wzajemnej relacji

Bogusławski, Andrzej - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2007, 51, 1, 1-8
10

Polski rozkaźnik w ujęciu operacyjnym = The Polish Imperative in the Operational Approach

Bogusławski, Andrzej - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2009, 1, 3-12