Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach O0860 lieferte 88 Treffer
11

Osnova i fleksii v russkom glagole

Janko-Trinickaja, N.A. - in: Fonetika. Fonologija. Grammatika, Moskva (1971) 303-311
12

200 šriftov na osnove russkogo alfavita

Snarskij, O. - Kiev, 1989
13

Funkcional'nye osnovy vydelenija klassov slov

Xlebnikova, I.B. - in: Problemy morfologičeskogo stroja germanskix jazykov, Moskva (1963) 136-147
14

K voprosu o klassifikacii slov na osnove ix sočetaemosti

Levitskij, V.V. - in: V pomošč prepodavateljam russkogo jazyka kak inostrannogo, Moskva (1968) 49-63
15

Lingvističeskie osnovy balkanskoj modeli mira

Civ'jan, T.V. - Moskva, Nauka, 1990
16

Osnovy frazeologii russkogo jazyka

Molotkov, A.I. - Leningrad, Nauka, 1977, 280 p.
17

Osnovy russkoj orfografii. Izd. 3-e, dop. i ispravl

Gvozdev, A.N. - Moskva, Učpedgiz, 1951
18

Leksičeskaja osnova russkogo jazyka

Fokina, G.V. - in: Iz opyta prepodavanija russkogo jazyka nerusskim, Moskva (1965) ?_?
19

Teoretičeskie osnovy klassifikacii jazykov mira

Jarceva, V.N. (red.) - Moskva, Nauka, 1980
20

Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika

Peco, A. - Beograd, Naučna knjiga, 1971