Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID478
AutorTolstaja, S.M.
Titel

K xarakteristike konsonantnyx sočetanij v slavjanskix jazykax (načalo i konec slova)

ErschienenSlavia, 1974, 43, 113-133
SchlagwörterSlawisch; Typologie; Phonetik
SoundexX4874; K4686; S8826; S8568; J0844; N6450; K4640; S8500
Dokumententyparticle
BestandZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sočetaemost' soglasnyx v svjazi s fonologičeskoj strukturoj slova v slavjanskix jazykax / Tolstaja, S.M.
K tipologii fonologičeskix struktur slova v slavjanskix jazykax / Lekomceva, M.I.
Načal'nye i konečnye sočetanija soglasnyx v slavjanskix jazykax / Tolstaja, S.M.
Fonologičeskoe rasstojanie i sočetaemost' soglasnyx v slavjanskix jazykax / Tolstaja, S.M.
K tipologii morfonologičeskix modelej v slavjanskix jazykax: jotacija v otglagol'nyx imenax na -en'je / Tolstaja, S.M.
Problemy morfematičnoj struktury slova i javlenija omonimii v slavjanskix jazykax / Vinogradov, V.V.
Ierarxičeskaja sistema inicial'nyx dvučlennyx konsonantnyx sočetanij v sovremennom russkom jazyke / Meredov, E.