Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach J0844 lieferte 126 Treffer
1

Zvukovye cepi v jazykax mira

Ševoroškin, V.V. - Moskva, 1969, 189 p.
2

Tipologija roda v slavjanskix jazykax

Karpinskaja, O.G. - in: Voprosy Jazykoznanija (1964) 61-76
3

Imja suščestvitel'noe v balkanskix jazykax

Civ'jan, T.V. - in: Byzantinoslavica (1966) 173-176
4

Lokativ v slavjanskix jazykax

Toporov, V.N. - Moskva, 1961
5

O statystycznych prawach językowych

Hammerl, R.; Sambor, J. - Warszawa, Zakład Semiotyki Logicznej UW, 1993
6

Obozrenie slavjanskogo jayzkovogo mira

Courtenay [Kurtene], J.B. de. - in: Boduėn de Kurtene 1963, Bd. 1 (1884) ?_?
7

K teorii jazykovyx podsistem

Raskin, V.V. - Moskva, 1971
8

Imja suščestvitel'noe v balkanskix jazykax. K strukturno-tipologičeskoj xarakteristike balkanskogo jazykovogo sojuza

Civ'jan, T.V. - Moskva, Nauka, 1965
9

Tipologija struktur sloga v slavjanskix jazykax

Lekomceva, M.I. - Moskva, Nauka, 1968
10

O "vnutrennej fleksii" v indoevropejskix i semitskix jazykax

Mel'čuk, I.A. - in: Voprosy Jazykoznanija (1963) 27-40