Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach staroslověnština lieferte 757 Treffer
1

Slovník jazyka staroslověnského a nově nalezené rukopisy na Sinaji

Hauptová, Zoe, in: slawische Sprachen, 32, 1993, s. 43-53
2

O staroslověnské vzdělanosti

Večerka, Radoslav, in: Čítanka světové literatury 1, Praha, 1997, s. 73-79
3

Knjiga proroka Jone

Ribarova, Zdenka, in: Slovo, 37, 1987, s. 123-159
4

K tolkovaniju jazykovych norm Preslavskoj literaturnoj školy

Večerka, Radoslav, in: Preslavska knižovna škola 1 : Izsledvanija i materiali, Sofija, 1995, s. 181-185
5

Z novych odkryć zabytków staro-cerkiewno-słowianskich na Górze Synaj

Mareš, František Václav, in: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN (Kraków), 37, č. 1, 1993 (1994), s. 67-69
6

Staroslověnský text jako text učební

Palkosková, Olga, in: Učební text - jeho funkce, produkce, percepce a interpretace : Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13.-15. 9. 1995 v Brandýse nad Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze, Praha, PF UK ; 1996, s. 8-12.
7

Jazyk cyrilometodějské mise

Pacnerová, Ludmila, in: Sborník velehradský. 3. řada, sv. 1, Velehrad, 1992, s. 33-44
8

Molitva o izbavlen6i d6ně člověku. Anmerkungen zu einer rätselhaften Stelle im Euchologium Sinaiticum

Birkfellner, Gerhard, in: Byzantinoslavica, 60, č. 1, 1999, s. 155-160
9

Čeština promlouvá k tisícileté minulosti

Karpenková, Z., in: Naše rodina (Praha), 1997, 24.2.1997
10

La più antica lingua e cultura letteraria degli Slavi (fra Est ed Ovest)

Mareš, František Václav, in: Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest europeo: Udine, 21-24 novembre 1990, atti del convegno internazionale, Udine, Univ. degli Studi ; 1991, s. 307-311