Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach protetické v- lieferte 26 Treffer
1

Vývoj nářečních jevů v jihočeském regionu

Janečková, Marie, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 193-199
2

The use of prothetic /v/ by older speakers in Prague

Chromý, Jan, in: Poznań Studies in Contemporary Linguistics (Berlin), 51, 2015, s. 203-225
3

Frekvence hlavních obecně českých hláskoslovných jevů v mluvě nejstarší jindřichohradecké generace

Ireinová, Martina, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 115-123
4

Běžná mluva a lingvisté v Čechách a na Moravě

Sgall, Petr, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 27-38
5

Specifika pravopisného úzu rukopisných textů 16. století

Černá, Alena M., in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 224-234.
6

Proteze v hospodářských příručkách 16. století

Šimečková, Marta, in: Listy filologické, 136, č. 3-4, 2013, s. 343-363
7

Protetické v- v české odborné literatuře druhé poloviny 16. století (na tisku Liber de Arte Distillandi z roku 1559)

Šimečková, Marta, in: Varia 22 : Zborník abstraktov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012), Nitra, FF Univ. Konštantína Filozofa ; 2014, s. 84-85
8

Comparison of spoken corpora from a sociolinguistic perspective

Chromý, Jan, in: Slovo a slovesnost, 78, č. 2, 2017, s. 145-158
9

Von neni vode mě vo moc vono mu táhne na vosumdesát... Protetické v- ve vyprávění starých Středočechů

Hoffmannová, Jana, in: Slavica Pragensia, 41, 2009, s. 29-36
10

Humanistické hláskosloví a Ezopovy Fabule v překladu Jana Akrona Albína

Nováková, Alena, in: Heterogennost v komunikaci, v textu a v jazyce [Heterogennost...], Praha, FF UK ; 1999, s. 106-120