Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach prostředky syntaktické lieferte 8 Treffer
1

Syntaktické zvláštnosti v mluvených projevech českých dětí mladšího školního věku

Vašáková, Lucie, in: Literatur, Sprache, Kultur und Fremde [LitSpr] : Beiträge zur V. Internationale Westslawistischen Studentenkonferenz interFaces in Leipzig, Hildesheim, Olms Verlag ; 2007, s. 345-354.
2

Skladba reklamních textů

Imioło, Iwona, in: Čeština doma a ve světě, 6, č. 3-4, 1998, s. 152-155
3

Souvětí se spojkou esli v ruských odborných textech

Flídrová, Helena, in: Rossica Olomucensia, 39, 2001, s. 17-23
4

Syntaktická výstavba mluvených projevů dětí na 1. stupni ZŠ

Krejčíková, E. Ústí n. Labem 1996
5

Repertoár sloves smyslového vnímání v mluvené komunikaci

Grygerková, Marcela, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 199-203.
6

Syntaktická rovina reklamního textu v tisku

Hajný, Čeněk, in: Varia 8 : Zborník materiálov z 8. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 25.-27. november 1998), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1999, s. 43-50
7

Tekst w tekście a procesy desemantyzacji wykładników imperceptywności (na materiale języka bułgarskiego i polskiego)

Korytkowska, Małgorzata, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 99-106
8

K analýze syntaktické stránky Čapkových Hovorů s T. G. Masarykem

Hlavsa, Zdeněk, in: O Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem, Praha, Academia ; 1994, s. 61-67