Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach predikátory lieferte 21 Treffer
1

Rečennjevi struktury z dijeslivno-ad`jektyvnymy predykatoramy v ukrajins'kij movi

Anderš, Josef, in: Ucrainica, 2, č. 1, 2006, s. 9-14
2

Úvaha o hodnocení jako jevu lingvistickém

Konvalinková, Ruth, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 69-75
3

Systematika predikátorů

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 30. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 30], Brno, MU ; 1997, s. 49-56
4

Sémantika predikátorů při vyjadřování kategorie určenosti substantiv

Kozílková, Jana, in: Rossica Olomucensia, 29, 1991, s. 37-42
5

Tvar predikativního substantiva v češtině

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 27. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 27], Brno, MU ; 1994, s. 32-38
6

Abstraktní "vlastnictví"(mít pravdu) z hlediska jazykového úzu a teorie gramatičnosti

Štícha, František, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 235-240.
7

K problematice participantů a jejich rolí

Vágnerová, Marta, in: Gramatika v současné lingvodidaktice [GrLingD] : Sborník příspěvků z odborného semináře věnovaného pětasedmdesátinám doc. PhDr. B. Česala, CSc, Plzeň, ZČU ; 2000, s. 36-41
8

Propozice s významem statické lokalizace v prostoru

Konvalinková, Ruth, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 105-115
9

Sémantická a formální specifika predikátoru "existovat"

Bártová, Jana, in: Bádání o jazycích a literaturách : Prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., k životnímu jubileu, Praha, UK 2002, s. 49-56.
10

Valentno-intencijni modeli rečennja z dijeslivno-ad`jektyvnymy predykatoramy v ukrajins'kij movi v zistavlenni z čes'koju

Anderš, Josef, in: Ucrainica, 3, č. 1, 2008, s. 11-16