Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach přirovnání lieferte 186 Treffer
1

Přirovnání aneb Zoologická zahrada v nás

Šmejkal, Pavel, in: Nedělní noviny (Praha), 2000, 6.8.2000
2

Přirovnání ve staré češtině

Braunšteinová, Zlatuše, in: Varia 7 : Zborník materiálov zo 7. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3.-5. 12. 1997), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1998, s. 107-115
3

Jedna z cest vzniku přirovnání

Braunšteinová, Zlatuše, in: Jazykovědné aktuality, 37, č. zvl., 2000, s. 10-13
4

Prirovnanie ako prostriedok irónie

Benkovičová, Jana, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (2), Brno, MU ; 2005, s. 89-92
5

Ausklammerung der Vergleiche mit als und wie im DaF-Unterricht

Daňová, Mária, in: Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage, Hradec Králové, Gaudeamus 2003, s. 85-89
6

Člověk ve zvířecích přirovnáních

Habartová, Romana, in: Zoomorfní symbolika v lidové tradici, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum ; 2014, s. 312-323
7

Ustálené prirovnania: problémy ich chápania a lexikografického zachytenia

Jarošová, Alexandra, in: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia : Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvroby výkladového slovníka, Brno, Tribun EU 2011, s. 207-218.
8

The Czech and the beast

Rakušan, Jaromíra, in: Czech Language News, č. 5, 1995, s. 7-8
9

Přirovnání z hlediska explicitnosti/implicitnosti vyjádření

Křístek, Michal, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 131-134
10

Žena jako tertium comparationis v současné české frazelogii

Mitter, Patrik, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 387-389