Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Werich, Jan lieferte 25 Treffer
1

Verbální humor jako specifický fenomén

Kořenský, Jan, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 45-49.
2

Funkce vlastních jmen v divadelních hrách Voskovce a Wericha

Váchová, Romana, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 213-218.
3

Podíl frazémů na stylu dopisového dialogu J. Voskovce a J. Wericha

Hoffmannová, Jana, in: Slovo v slovníku : Aspekty lexikálnej sémantiky - gramatika - štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej, Bratislava, Veda ; 2012, s. 118-125.
4

Korespondence 1

Voskovec, Jiří; Werich, Jan Edičně připrav. Matějka, Ladislav Praha 2007
5

Korespondence 2

Voskovec, Jiří; Werich, Jan Ed. Matějka, Ladislav Praha 2007
6

Korespondence 3

Voskovec, Jiří; Werich, Jan Edičně připrav. Matějka, Ladislav Praha 2008
7

Deutsche Entlehnungen in den Dramen von Voskovec und Werich

Háblová, Petra, in: Germanoslavica, 5 (10), č. 2, 1998, s. 269-273
8

K Jakobsonově koncepci jazykovědného pojetí humoru

Lommatzsch, Bohdana, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 122-128
9

Onomastický pohled na divadelní hru "Osel a stín"od Voskovce a Wericha

Kremlová, Linda, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 5, Hradec Králové, 2000, s. 7-8
10

"Verbální humor jako specifický fenomén"- tentokrát v dopisech V+W

Hoffmannová, Jana, in: Jazykovědné aktuality, 44, č. 3-4, 2007, s. 62-65