Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Weingart, Miloš lieferte 18 Treffer
1

Miloš Weingart 21. 11. 1890 - 12. 1. 1939

Hauptová, Zoe, in: Byzantinoslavica, 60, č. 1, 1999, s. 1-8
2

Miloš Weingart (1890-1939)

Brádlerová, Daniela, in: Akademický bulletin, č. 3, 2014, s. 19
3

Profesor Miloš Weingart v dopisech Ivanu Paňkevyči

Dolnycká, Marta, in: Slavia, 67, č. 4, 1998, s. 481-490
4

Paleoslavistika na Univerzitě Karlově (Fr. Pastrnek, M. Weingart)

Hauptová, Zoe, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 15-19
5

Boj o strukturalismus. Archeologie českého literárněvědného strukturalismu

Kříž, Michal Olomouc 2014
6

110 let od narození dvou významných jazykovědců

vst, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 5-6, 1999-2000, s. 144-145
7

K počátkům české a slovenské byzantologie. P. J. Šafařík - J. Bidlo - M. Weingart

Havlíková, Lubomíra, in: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost [Č-SlVz], Brno, MU ; 2000, s. 140-146
8

Osem desaťročí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Žigo, Pavol, in: Slovenská reč, 66, č. 3, 2001, s. 166-189
9

Osmdesát let mezinárodního časopisu Byzantinoslavica (1929-2009)

Havlíková, Lubomíra, in: Slovanský přehled, 95, č. 2, 2009, s. 262-267
10

Mluvená syntax v Naší řeči

Zeman, Jiří, in: Naše řeč, 100, č. 3, 2017, s. 114-120