Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Filomates, Václav lieferte 11 Treffer
1

Po mojsku, po tvojsku, po svojsku a po jehotnosti

Karlíková, Barbora, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 88-93
2

K histórii jednoduchých minulých slovesných časov

Bujukliev, Ivan, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 100-104
3

Nejstarší české mluvnici je 450 let

Kraus, Jiří, in: Práce (Praha), 39, 1983, s. 6., 7.6.1983
4

Druhé vydání náměšťské mluvnice (1543) znovu nalezeno. Podnět k úvahám o hláskosloví, typografii a ediční technice

Koupil, Ondřej, in: Česká literatura, 64, č. 2, 2016, s. 243-266
5

Nové zákony 16. století

Pečírková, Jaroslava, in: Evangelický časopis Český bratr, 73, č. 18, 1997, s. 7
6

Das wissenschaftsgeschichtliche Muster der Darstellung des Zeitworts in frühen Tschechischen Grammatiken

Daiber, Thomas, in: Wiener Slawistischer Almanach, č. 33, 1994, s. 37-50
7

La tradition latine et les langues slaves dans le Bas Moyen-Age

Archaimbault, Sylvie, in: History of the Language Sciences, Berlin, de Gruyter ; 2000, s. 634-637
8

Kořeny české gramatografie

Čejka, Mirek, in: Pokušení Jaroslava Kolára [PokušeníJK] : Sborník k osmdesátinám, Praha, ÚČL AV ČR ; 2009, s. 90-100
9

Pojetí a obsah skladby v nejstarších gramatikách (od Filomata až po Zikmunda)

Zouharová, Marie, in: Studia philologica, 8, 1998, s. 21-27
10

Protetyczne v- w czeszczyźnie

Szczepańska, Elżbieta, in: Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś [StFilSł - Orłoś], Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2000, s. 255-260