Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Mlacek, Jozef lieferte 10 Treffer
1

Intertextovosť v Mukařovského interpretácii idiomatiky. Poznámky k jeho rozprave Přísloví jako součást kontextu

Mlacek, Jozef, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 111-119
2

Idiomatickosť a princíp vývinu vo frazeológii

Mlacek, Jozef, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 241-252
3

Parémie a ich frazeologické deriváty v súčasnej slovenčine

Mlacek, Jozef, in: Parémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 55-59.
4

Paremiológia - frazeológia - idiomatika

Mlacek, Jozef, in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 5-13.
5

K niektorým štylistickým pojmom nitrianskej koncepcie translatológie

Mlacek, Jozef, in: Translatologica Pragensia, 7, 2005, s. 77-83
6

Z problematiky špecifických a periférnych paremiologických útvarov

Mlacek, Jozef, in: Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006, Ostrava, FF OU ; 2007, s. 5-14.
7

Súčasné premeny v paremiológii očami textovej lingvistiky

Mlacek, Jozef, in: Parémie národů slovanských 4 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2008, Ostrava, FF OU ; 2008, s. 132-138.
8

Studia Academica Slovaca a ich súvislosti so slavistikou a slovakistikou na Karlovej univerzite

Mlacek, Jozef, in: Česko-slovenská súčasnosť a česká slovakistika : Zborník prác k 10. výročiu pražskej univerzitnej slovakistiky, Praha, UK ; 2006, s. 76-81.
9

Problematika slovensko-českých vzťahov (najmä jazykových) v programoch letnej školy SAS

Mlacek, Jozef, in: Slovensko-české vzťahy a súvislosti [SlČVzS] : Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, T.R.I. Médium ; 2000, s. 232-240
10

Frazeologická terminológia

Mlacek, Jozef; Ďurčo, Peter Bratislava 1995