Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Balkó, Ilona lieferte 38 Treffer
1

K fonetickému výzkumu tempa řeči a tempa artikulace v čteném textu a spontánním projevu

Balkó, Ilona, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 38-44
2

K některým příčinám variability tempa řeči a tempa artikulace televizních moderátorů v začáteční, střední a závěrečné fázi relace o počasí

Balkó, Ilona, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 214-218
3

Časoprostorové kvality mluveného projevu z hlediska centra a periferie

Balkó, Ilona, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 229-233
4

Několik poznámek k historii a současnosti psychologie písma (grafologie)

Balkó, Ilona, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 2, č. 4, 1992, s. 12-15
5

Nespisovnost ve výslovnosti budoucích učitelů češtiny v nepřipravených mluvených projevech

Balkó, Ilona, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 386-389.
6

Stav zvukové stránky mluvených projevů absolventů SŠ a příčiny zjištěných nedostatků

Balkó, Ilona, in: Český jazyk a literatura, 56, č. 1, 2005-06, s. 15-21
7

O některých podmínkách percepce "krátkých"pauz

Balkó, Ilona, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 179-182
8

K některým temporálním charakteristikám nepřipravených mluvených projevů a jejich vztahu k psychologickým vlastnostem mluvčích

Balkó, Ilona, in: Usta ad Albim Bohemica, 1, č. 3, 2002, s. 85-90
9

Dialog mezi učitelem a žáky ve vyučování

Balkó, Ilona, in: Komunikace - styl - text [KomSt] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference České Budějovice 20.-22. září 2005, České Budějovice, JU ; 2006, s. 225-227.
10

Pauzy v mluveném projevu učitele

Balkó, Ilona, in: Český jazyk a literatura, 58, č. 1, 2007-08, s. 17-21