Портал славистики


The Papers to the Slavic Bibliography 1945-1983 (MatSlavBib)

The "Papers to the Slavic Bibliography 1945-1983 (MatSlavBib)" was converted from the printed three volumes bibliography and contains about 10.220 records. The list of subject is located here.

?
Your search for P1584 provides 70 hits
31

Rez. Krzy'żanowski, J.: Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych. Warszawa 1969

Měšt'an, Antonín - in: Die Welt der Slaven 15.1970. S. 301-306
32

Rez. Zabłocki, St.: Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim. Wrocław 1968

Adler, Lutz - in: Anzeiger für slavische Philologie 5. 1971. S. 127-137
33

Rez. Anonim tzw. Gall: Kronika polska. Wrocław-Warszawa-Kraków (1965). (= Biblioteka Narodowa. Ser. I,59.)

Rösel, Hubert - in: Erasmus. Speculum scientiarum/International Bulletin of Contemporary Scholarship/Bulletin international de la science contemporaine. Darmstadt (u.a.)..18.1966. Spalte 748-752
34

Rez. Barycz, H.: Spojrzenia w przeszłość polsko-włoska,. Wrocław-Warszawa-Kraków 1965

Tschižewskij, Dmitrii - in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Braunschweig. 202.1965. S. 238-239
35

Zasługi Aleksandra Brücknera dla popularyzacji literatury polskiej w Niemczech

Pohrt, Heinz - in: Przegląd Humanistyczny 1974,5. S. 95-102
36

Krytyczna analiza dokumentów dotyczących kontaktów Polski s misją cyrylometodiańską

Vincenz, A. de - in: Materiały sesji cyrylometodiańskiej, Gdańsk 1980. (im Druck).
37

Rez. Kochman, St.: Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w. Opole 1975

Isačenko, Aleksandr - in: Russian Linguistics. '9-Gravenhage. 3.1976/77. S. 317-321
38

Rez. Handke, K. - E. Rzetelska-Feleszko: Przewodnik po językoznawstwie polskim. Wrocław 1977

Vasilev, Christo - in: Kritikon Litterarum. Frankfurt/Main. 7.1978. S. 41-43
39

Rez. Segal, A.M.: Osnovy fonologičeskoj statistiki <na materiale pol'skogo jazyka>. Moskva 1972

Lehfeldt, Werner - in: Linguistics 126.1974. S. 119-128
40

Rez. Grzegorczykowa, R.: Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków. Warszawa 1975

Ressel, Gerhard - in: Beitrage zur Namenforschung. Heidelberg. Neue Folge. 11.1976. S. 354