Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID734
AutorFranek, Ladislav
Titel

Rytmus ako podmienka skúmania medziliterárnych vzťahov

ErschienenXII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 363-372
Herausgeberved. red. a ed. Ján Doruľa
VerlagSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Scope and Limits of Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Диапазон и границы славяноведения
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Okruh a hranice slavistiky
SoundexR7268; P1266; S8466; M6885; V8000
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K otázke skúmania vzťahov slovenskej literatúry k iným literatúram / Kusý, I.
Reflexívnosť ako subjektívnosť / Vaňko, Juraj
Metodologické problémy skúmania slovanských socialistických literatúr / Ďurišin, Dionýz
K problematike slovensko-ukrajinských literárnych vzťahov / Molnár, Michal
K typológii vzťahov slovenskej a českej prózy / Števček, Ján
Formy a ciele konfrontačného skúmania lexiky viacerých jazykov / Sekaninová, Ella
Otázky porovnávacieho skúmania literatúr a analýza prekladateľskej metódy / Ďurišin, Dionýz