Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for tempo řeči provides 21 hits
1

Utjecaj tempa na vremenske karakteristike govornih odsječaka

Horga, Damir, in: Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků [KapFFSlJaz] : Příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů, Praha, UK ; 2006, s. 153-165.
2

Rhythm metrics for speaker identification in Czech

Weingartová, Lenka, in: Phonetica Pragensia, 13, 2013, s. 33-42
3

K některým příčinám variability tempa řeči a tempa artikulace televizních moderátorů v začáteční, střední a závěrečné fázi relace o počasí

Balkó, Ilona, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 214-218
4

Srozumitelnost řeči ve vztahu k spisovnosti mluvených projevů

Palková, Zdena, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 94-98.
5

O některých podmínkách percepce "krátkých"pauz

Balkó, Ilona, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 179-182
6

O veřejném mluvení

Durdík, Josef, in: Téma: Promluva : Třicet úvah dvaceti tří autorů, Praha, Akropolis ; 2006, s. 12-16
7

K výzkumu tempa řeči a tempa artikulace v různých řečových úlohách

Balkó, Ilona, in: Bohemistyka, 5, č. 3, 2005, s. 185-198
8

Jak (ne)plyne naše řeč

Jílková, Lucie, in: A věda a výzkum. Magazín AV ČR, 2, č. 3, 2018, s. 13
9

Proměnlivost individuálního tempa řeči v mluvených projevech monologického typu

Sedláková, J. Praha 1989
10

Výsledky analýz mluvených projevů učitelů

Balkó, Ilona, in: Slovo o slove, 13, 2007, s. 195-199