Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 498 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
31

Компетентностният подход в обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен = The Competency Based Approach in Bulgarian Language and Literature Primary Learning Teaching

Иванова, Нели - Bălgarski ezik i literatura, Sofia : Az Buki Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, 2021, 63, 3, 311-318
32

Равнище на формираност на социолингвистичните и социокултурните компетентности на учениците в началния етап на основната образователна степен през погледа на родителите = Level of Formation of Sociolinguistic and Sociocultural Competences in the Pupils in Primary School in their Parents’ Opinions

Вълева, Теодора - Bălgarski ezik i literatura, Sofia : Az Buki Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, 2021, 63, 1, 93-99
33

Ролята на интерактивния бинарен урок в обучението по български език като чужд = The Role of the Interactive Binary Lesson in Teaching Bulgarian as a Second Language

Димитрова, Маргарита; Тодорова, Теодора - Bălgarski ezik i literatura, Sofia : Az Buki Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, 2021, 63, 6, 669-681
34

Тактики и стратегии при превод на термини в български език (на фона на руски и сръбски език) = Tactics and Strategy of Translating Terms into Bulgarian (in Comparrison with Russian and Serbian)

Стоянова, Радостина - Bălgarski ezik i literatura, Sofia : Az Buki Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, 2021, 63, 6, 651-668
35

Многообразието на кирилицата в обучението по български като чужд = Variety of the Ciryllic Alphabet in Teaching Bulgarian as a Foreign Language

Радкова, Антония - Bălgarski ezik i literatura, Sofia : Az Buki Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, 2021, 63, 6, 639-650
36

Минало и настояще на българистиката в Белградския университет = Past and Present of Bulgarian Studies at the University of Belgrade

Давитков, Ивана - Bălgarski ezik i literatura, Sofia : Az Buki Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, 2021, 63, 5, 475-551
37

Обучението по български език като чужд в електронна среда = Teaching Bulgarian as a Foreign Language in Electronic Environment

Матеева-Байчева, Венера - Bălgarski ezik i literatura, Sofia : Az Buki Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, 2021, 63, 3, 302-310
38

Изследване на погледа при възприемане на елементите в страница от учебник по български език = Research of the Gaze during Perception of Textbook’s Page Elements in Bulgarian

Василева, Деспина - Bălgarski ezik i literatura, Sofia : Az Buki Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, 2021, 63, 5, 467-474
39

Филологическото познание и изборът на специалност сред учениците от средното училище (анкетно проучване) = Philological Knowledge and the Choice of Major among Secondary School Students (Questionnaire Survey)

Азманова-Рударска, Елена; Перчеклийски, Лъчезар - Bălgarski ezik i literatura, Sofia : Az Buki Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka, 2021, 63, 4, 430-438
40

Обрядовая лексика мещерских говоров Волгоградской области = Ritual vocabulary of the Meshchera dialects of the Volgograd region

Рудометова, С. М.  - Leksičeskij atlas russkich narodnych govorov, Sankt-Peterburg : Nauka, 2019, 2019, 715-721