Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for redakce česká provides 38 hits
1

Český hlaholismus

Pacnerová, Ludmila, in: Slavia, 63, č. 2, 1994, s. 119-128
2

Česká redakce církevní slovanštiny v kontextu nejstaršího slovanského písemnictví

Vepřek, Miroslav, in: Čeština - jazyk slovanský 2 : Sborník příspěvků z odborné konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a katedrou slavistiky FF OU 10. listopadu 2005, Ostrava, PF OU ; 2005, s. 23-29
3

Bible Vyšebrodská

Pacnerová, Ludmila, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, s. 59-65
4

Česká redakce staroslověnštiny jako dědictví kultury Velké Moravy

Vepřek, Miroslav, in: Studia Moravica 2 : Sborník historických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Genologický systém na Moravě pořádané ve dnech 30.-31. října 2003 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 47-53.
5

Rok 1097 - významný mezník ve vývoji českého jazyka a kultury?

Vepřek, Miroslav, in: Odbicie ważnych wydarzeń historycznych w języku i w literaturze czeskiej, Poznań, Uniw. im. A. Mickiewicza 2010, s. 29-34.
6

Církevněslovanské modlitby českého původu

Vepřek, Miroslav, in: Slavia, 77, č. 1-3, 2008, s. 221-230
7

Die sogenannte böhmische Redaktion des Altkirchen slawischen - eine Episode oder mehr?! (oder: mehrere Deutungsweisen einer Redaktion)

Hrdinová, Eva Maria, in: Tschechisch bis 1775 - historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen? [Tsch] : Beiträge zum 5. Bohemicum Dresdense, 12. November 2010, München, Sagner ; 2012, s. 51-65.
8

Cerkevnoslovjanskij jazyk

Pikkio, Rikkardo, in: Vestnik Moskovskogo universiteta, č. 6, 1995, s. 135-170
9

Die Hohenfurter Bibel (bible Vyšebrodská) (eine tschechisch-glagolitische Handschrift)

Pacnerová, Ludmila, in: Studie o rukopisech, 29, 1992, s. 107-119
10

Grafém [jať] ve staročeském hlaholském Comestoru

Vepřek, Miroslav, in: Listy filologické, 135, č. 1-2, 2012, s. 31-42