Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for prefixy provides 336 hits
1

One P with two spell-outs: the ent-/aus- alternation in German

Biskup, Petr; Putnam, Michael, in: Linguistic Analysis, 38, č. 1&2, 2012, s. 69-109
2

El inventario de los prefijos del español en la GDLE (1999) y en la NGRAE (2009)

Stehlík, Petr, in: Études romanes de Brno, 32, č. 1, 2011, s. 149-156
3

České prefixy verbální

Čermák, František, in: Přednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 47-68
4

Semantikk ved norske verbprefikser

Vrbová, Jarka, in: Germanistica Pragensia, 12, 1995, s. 119-124
5

Săštestvitelni imena s predstavka bez- v bălgarskija i češkija ezik

Janev, Ljudmil, in: Práce z dějin slavistiky a česko-jinoslovanských vztahů 18, Praha, Euroslavica ; 1997, s. 161-164
6

The semantics of the Czech verbal prefix u

Townsend, Charles Edward, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 68 s.
7

Das Präfix po- als Morphem des imperfektiven Futurs in den altkirchenslavischen Denkmälern

Večerka, Radoslav, in: Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag [K. Trost...] : Die Welt der Slaven. Sammelbände. Bd. 5, München, Sagner ; 1999, s. 301-306
8

Ezikăt na prevodača Zakchej: meždu knižovnoto nasledstvo i formalističnite tendencii na epochata

Taseva, Lora, in: Slavia, 69, č. 2, 2000, s. 189-210
9

Zur Unterscheidung der tschechischen Verbalpräfixe s(e)- und z(e)

Janka, Wolfgang, in: Anzeiger für slavische Philologie, 25, 1997, s. 101-111
10

K významu prefixu pa- v praslovanštině

Rejzek, Jiří, in: Studia etymologica Brunensia 3 [StEBr 3] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 2005, pořádané etymologickým oddělením Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně ve dnech 6.-8. září 2005, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2006, s. 337-343.