Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for i-kmeny provides 8 hits
1

Parisylabá v latinčine

Buzássyová, Ľudmila, in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 45-55.
2

I-kmenová substantiva ve staré češtině. Morfologická a slovotvorná analýza. Prolegomena k popisu i-kmenových substantiv ve staročeském slovníku

Gladkova, Hana, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 87-94.
3

Tretia deklinácia a jej kľúčové problémy: flektívne pravidlá tretej deklinácie

Buzássyová, Ľudmila, in: Auriga, 42, č. 1-2, 2000, s. 18-35
4

Describing Old Czech declension patterns for automatic text analysis

Synková, Pavlína; Lehečka, Boris; Oliva, Karel, in: Mundo Eslavo (Granada), 13, 2014, s. 7-17
5

Užití alomorfů dativu a lokálu plurálu feminina práce - historie a současnost

Tušková, Jana Marie, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 176-184
6

Staroruské skloňování v severoruských památkách 16. století

Blažek, Vladimír, in: Slavica Pragensia, 40, 2009, s. 9-11
7

Problematika staroruské substantivní paradigmatiky. Popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století

Blažek, Vladimír Praha 1998
8

Lokálové konstrukce ve struktuře věty

Kamiš, Karel Vědec. red. Kořenský, Jan Ústí n. Labem 2003