Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for formanty slovotvorné provides 5 hits
1

Matematické termíny typu jacobián, laplaceián

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 183-188
2

Sériové slovotvorné inovace v bulharštině a češtině na konci 20. století

Vačkova, Kina, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 51 s.
3

Současný český jazyk. Nauka o tvoření slov. Lexikografie

Mališ, Otakar; Machová, Svatava Praha 1992
4

Konotační složka lexikálního významu z hlediska diachronního (na příkladu kategorie prostoru)

Nejedlý, Petr, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 186-189.
5

Tendence verbální úspornosti a její vliv na jazykovou dynamiku

Neščimenko, Galina P., in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 139-151