Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for čeština slovakizovaná provides 9 hits
1

Bardejovský katechizmus z roku 1581. Najstaršia slovenská kniha. Filozofické, teologické a bibliografické štúdie, textologická a grafická rekonštrukcia poškodeného korpusu unikátneho výtlačku

Martin 2013
2

Tabulatúra ako prameň poznávania predspisovnej slovenčiny

Žigo, Pavol, in: Slovenská reč, 72, č. 2, 2007, s. 65-70
3

K používaniu češtiny na našom území v mladšom predspisovnom období vývinu slovenčiny

Hargašová, Zuzana, in: Philologica, 72, 2013, s. 203-209
4

K pravopisu češtiny na Slovensku v obrodenskom období

Muziková, Katarína, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 413-430.
5

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny

Kačala, Ján; Krajčovič, Rudolf Martin 2006
6

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny. 2., uprav. a dopln. vyd

Kačala, Ján; Krajčovič, Rudolf Martin 2011
7

Prítomnosť češtiny na Slovensku a aspekt spisovnosti

Jarošová, Alexandra, in: Jazykovedný časopis, 67, č. 1, 2016, s. 5-30
8

Hľadanie prototypu v predspisovnom období slovenčiny

Hargašová, Zuzana, in: Varia 20 : Zborník abstraktov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.-26. 11. 2010), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV ; 2012, s. 47-48
9

Jazykové zmeny na pozadí piatich storočří reformácie: 1, 2

Žigo, Pavol, in: Kultúra slova, 51, č. 4, 5, 2017, s. 193-204, 270-281