Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for znak provides 162 hits
21

Grafologie v pedagogické praxi

Bertl, Ivan Praha 2009
22

Vztah verbální a neverbální složky komiksu

Mertlíková, Vlasta; Zeman, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 8-13
23

Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání"

Pavelka, Jiří, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 44, č. D 42, 1996, s. 87-94
24

Základní kategorie relací slovních a obrazových projevů (metagenetický model)

Jiroušek, Jan, in: Česká literatura, 43, č. 2, 1995, s. 139-158
25

Prostor a jazyk

Nebeský, Ladislav, in: Slovo a slovesnost, 59, č. 3, 1998, s. 161-167
26

Znakový a obrazový aspekt (čtenářská konkretizace veršů A. Bloka)

Lepilová, Květuše, in: Slovanské studie, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 147-154.Angl., rus
27

Co je to emblematická struktura textu?

Bedřich, Martin, in: Česká literatura, 56, č. 6, 2008, s. 846-856
28

Znak a hra

Kořenský, Jan, in: Věda, poznání, komunikace : Sborník k 80. narozeninám prof. L. Tondla, Praha, Filosofia ; 2004, s. 87-92
29

Komiks okem lingvistickým. Teze k lingvistickému popisu komiksových textů

Foret, Martin, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 61-69
30

Proper names in onymic system and in social communication

Blanár, Vincent, in: Teoretické a komunikační aspekty proprií [TKAP] : Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu, Brno, MU ; 2009, s. 19-26