Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Lingvistika textu provides 493 hits
1

K pojmu intertextovost

Schneiderová, Soňa, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 93-98.
2

Odstavec jako centrální jednotka tematicko-kompoziční výstavby textu (na materiále textů výkladových)

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 55, č. 1, 1994, s. 1-17
3

Intertextovosť v Mukařovského interpretácii idiomatiky. Poznámky k jeho rozprave Přísloví jako součást kontextu

Mlacek, Jozef, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 111-119
4

Text a kontext

Demlová, Emilie, in: Text a kontext : Sborník z konference, Ostrava, FF OU ; 2003, neuv s.
5

O některých typech sémantických relací v textu

Daneš, František, in: Tekst i zdanie : Zbiór studiów, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; 1983, s. 43-65
6

Funkce a adekvátnost vzájemné interpretace mluveného a psaného textu

Hlavsová, Jaroslava, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 15-22
7

A static view and a dynamic view on text and discourse

Daneš, František, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 185-199
8

Textová lingvistika

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 56-58
9

Dynamika významového sjednocení díla a spojitost textu

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 15-25
10

Čtyři dimenze literárního díla

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 26-39