Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jednotlivá nářečí provides 521 hits
1

Tvoření předložek ve východomoravských dialektech

Hlubinková, Zuzana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 93-96
2

K problematice genia loci v lexikální rovině jazyka na Doudlebsku

Holub, Zbyněk, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 24-47
3

Nářeční prvky v současné komunikaci. (Na materiále ze severního Železnobrodska)

Bachmannová, Jarmila, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 134-138
4

Vývojová proměna tradičního nářečí

Šrámek, Rudolf, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 39-43.
5

Vývoj nářečních jevů v jihočeském regionu

Janečková, Marie, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 193-199
6

Jazyk města, v němž žijeme. 2. Co spojuje brněnštinu s mluvou okolních obcí?

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 2, 1995, s. 66-70
7

Jazyková situace v obcích na Českobudějovicku, místo dialektu v běžné komunikaci

Janečková, Marie, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 120-123
8

K současnému stavu jč. nářečí, zvl. nářečí doudlebského

Holub, Zbyněk, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 123-127
9

"Spisovní"Slezané

Balhar, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 253-255
10

K typologickému zařazení mentýků a šub

Jeřábková, Alena, in: Národopisná revue, 8, č. 1, 1998, s. 11-14