Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Zajícová, Pavla provides 15 hits
1

Der narrative Text im Unterrichtsfach Deutsch als Fremdsprache

Zajícová, Pavla, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 1 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU 1995, s. 188-200.
2

Textstruktur und Textkompetenz. Zur Spezifik der narrativen Textstruktur als Faktor des Textverstehensprozesses im Fremdsprachenunterricht

Zajícová, Pavla, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt Nr. 3 [GermJbO-E] : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik, Ostrava, OU ; 1998, s. 191-205.
3

K systematické integraci tvořivého psaní do vyučování jazyků

Zajícová, Pavla, in: Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole [TvPsaní] : Sborník příspěvků ze stejnojemnné mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. až 23. října 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Brno, Doplněk ; 2005, s. 75-82.
4

Hledání cest k lepšímu psanému projevu žáka a studenta. Úvahy s využitím knihy Zbyňka Fišera Tvůrčí psaní

Zajícová, Pavla, in: Český jazyk a literatura, 56, č. 5, 2005-06, s. 228-232
5

Tätigkeit, Kognition, Narration. Zum Verständnis der Kreativität in der Fremdsprachendidaktik

Zajícová, Pavla, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt, 4, 1998, s. 111-120
6

Wie kann gegenseitiges Verstehen geübt werden? Zur narrativen Übungstypologie des interkulturellen (Fremd-)Sprachenunterrichts

Zajícová, Pavla, in: Germanistisches Jahrbuch Ostrava - Erfurt, 5, 1999, s. 143-151
7

Pluralita diskurzů a narace

Zajícová, Pavla, in: Člověk - jazyk - výchova a vzdělání [ČlJazVV] : Sborník příspěvků k sedmdesátinám prof. PhDr. Lumíra Riese, CSc, Ostrava, OU ; 2000, s. 33-41
8

Zum Stellenwert des kreativen Schreiben im Grammatik-Unterricht DaF

Zajícová, Pavla, in: Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre, Brno, Academicus ; 2009, s. 211-221
9

Poslech rozhlasu a budování autonomních učebních strategií

Zajícová, Pavla, in: Cizí jazyky, 38, č. 1-2, 1994-95, s. 7-12
10

Výzkum vybraných aspektů porozumění narativnímu textu ve vyučování němčině jako cizímu jazyku. Výzkumná zpráva

Zajícová, Pavla Ostrava 1997