Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2018) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 8550 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove provides 26 hits
1

Niektoré slová cudzej provenience spred veľkomoravského obdobia

Habovštiak, Anton - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 9-19
2

Zo štúdia praslovanského lexikálneho fondu v slovenčine : (ad Słownik praslowiański addenda et corrigenda Slovaca)

Králik, Ľubor - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 33-63
3

Zásahy do etnického zloženia staroslovenského historického areálu

Sedlák, Vincent - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 239-268
4

Dve línie v slovenskom jazykovo-historickom vývine alebo slovensko-české vzťahy v predspisovnom období

Doruľa, Ján; Krasnovská, Elena; Žeňuch, Peter - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 65-92
5

Osobitosti východnej slovenčiny nezápadoslovanského pôvodu

Dudášová-Kriššáková, Júlia - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 183-197
6

Slovenské frazémy so somatickým komponentom v slovanskom kontexte

Krošláková, Ema - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 119-132
7

Adaptácia cudzích slov v slovenčine a poľštine

Pančíková, Marta - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 143-150
8

Fonetický, fonologický a morfonologický štatút zvukových javov v slovenčine a v češtine

Sabol, Ján - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 109-118
9

Teória vlastného mena zo slovanského porovnávacieho hľadiska

Blanár, Vincent - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 169-182
10

Kvalitatívny aspekt času vo vývine lexiky

Žigo, Pavol - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 151-167