Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Jazykovedný časopis provides 16 hits
11

Otváranie axiómy langue/parole : (pokus o diagnózu epistémy)

Miko, František - Jazykovedný časopis 44 (1993) 1, 60-65
12

Motivácia ako princíp prirodzenosti v morfológii: (na príklade substantívnej deklinácie v slovenčine)

Dolník, Juraj - Jazykovedný časopis 44 (1993) 1, 3-13
13

Onomaziologické symetrie a asymetrie v lexike slovanských jazykov

Furdík, Juraj - Jazykovedný časopis 46 (1995) 2, 74-82
14

Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a v češtine

Buzássyová, Klára - Jazykovedný časopis 44 (1993) 2, 92-107
15

Sémantická analýza bezsubjektových viet a viet s nepodmetovým vyjadrením subjektu

Tibenská, Eva - Jazykovedný časopis 44 (1993) 1, 41-53
16

K periodizácii dejín slovanských spisovných jazykov a k všeobecným zákonitostiam ich vývinu

Jóna, E. - Jazykovedný časopis 14 (1963) 1, 8-19