Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID6797
Author(s)Kořenský, Jan
Title

Ústup etnicity a jeho jazykové projevy

PublishedSlavia : časopis pro slovanskou filologii. Česká slavistika : příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů Ochrid 10.–16.9.2008 77 (2008) 1/3, 105–110
Classifisation (EN)Linguistics
The Current Status of Slavic Literary Languages
Fluctuations of the Norm
Foreign-Language Influences on All Levels
Slavic Languages from the Sociolinguistic Perspective
Globalisation and Internationalisation in Slavic Languages: Their Status and Perspectives
The Typology of Language Forms and Language Situations
Language Policy
The Sociolinguistic and Psycholinguistic Aspects of Multilingualism.
Classifisation (RU)Языкознание
Современное состояние славянских стандартных языков
Варьирование нормы
Иноязычное влияние на всех уровнях
Славянские языки с точки зрения социолингвистики
Глобализация и интернационализация в славянских языках - состояние и перспективы
Типология языковых состояний и языковых ситуаций
Языковая политика
Социолингвистические и психолингвистичкские аспекты полилингвизма.
Classifisation (CZ)Jazykověda
Současný stav slovanských spisovných jazyků
Kolísání normy
Cizojazyčné vlivy na všech úrovních
Slovanské jazyky ze sociolingvistického hlediska
Globalizace a internacionalizace ve slovanských jazycích, stav a perspektivy
Typologie jazykových forem a jazykových situací
Jazyková politika
Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty polylingvismu.
SoundexU0821; E0268; J0840; P1700
Typejournal
VolumeXIV (2008)
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 77 (2008) -
Holdings in Germanysee in EZB-Suche
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Ústup etnicity a jeho jazykové projevy / Kořenský, Jan
Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty / Mareš, F. V.
Jazyk a jeho dynamika / Bogoczová, Irena
Lingvistická geografia a medzislovanské jazykové vzťahy / Štolc, J.
Původ a vývoj slovanské jazykové skupiny / Dostál, A.
Metodologické problémy porovnávání vývoje a synchronní dynamiky současných slovanských jazyků / Kořenský, Jan
Metodologické problémy zkoumání proměn současných slovanských jazyků / Kořenský, Jan