Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID4481
Author(s)Handke, K.; Korytkowska, M.; Majowa, J.; Popowska-Taborska, H.; Popowska-Taborska, H.; Popowska-Taborska, H.; Popowska-Taborska, H.; Popowska-Taborska, H.
Title

Zastosowanie geografii lingwistycznej do badań słowotwórczych : (na podstawie północno-zachodnio-polskich faktów dialektalnych)

PublishedZ polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 89-100
Editorkom. red. W. Doroszewski… [et al.]
PublisherPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Classifisation (EN)Linguistics
Characteristic Lexical and Morphological Features in Slavonic Languages Viewed in Terms of Their Semantic, Syntactic and Stylistic Function
Classifisation (RU)Языкознание
Характеристика лексичеких и морфологических средств в славянских языках с точки зрения их семантической, синтактической и стилистической функций
Classifisation (CZ)Jazykověda
Charakteristika lexikálních a morfologických prostředků slovanských jazyků z hlediska jejich funkce sémantické, syntaktické a stylistické
SoundexZ8828; G4473; L5648; B1260; S8527; P1882; P1568; Z8426; P1584; F3420; D2542
Typeperiodical
VolumeVII (1973)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Cechy składniowe transform nominalnych w tekstach propagandowych : (na podstawie bułgarskich i polskich tekstów z II poł. XX wieku) / Korytkowska, Małgorzata
Z badań nad dawnym pograniczem językowym polsko-dolnołużyckim / Popowska-Taborska, H.
Z geografii zjawisk słowotwórczych w językach zachodniosłowiańskich / Zaręba, A.
Ugrupowanie gwar południowosłowiańskich w świetle faktów leksykalnych i słowotwórczych / Pomianowska, Wanda
Reinterpretacje fonologiczne nosówek słowiańskich : (na podstawie materiału prasłowiańskiego, starosłowiańskiego i polskiego) / Birnbaum, H.
Eksplikacyjny model opisu składniowego i jego zastosowanie w leksykografii języków słowiańskich (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego) / Kiklewicz, Aleksander
Wpływy polskie na literaturę Rusi do XVIII w. : (przegląd badań dotychczasowych) / Janów, J.