Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach J0848 lieferte 126 Treffer
51

Bosobie po jazykoznaniju dlja studentov-inostrancev

Golovanova, L.Z.; Jankovaja, S.A. - Moskva, Izdatel'stvo moskovskogo universiteta, 1973, 85 p.
52

Slavjanskoe i balkanskoe jazykoznanie. Problemy leksikologii

Bernštejn, S.B. (red.) - Moskva, Nauka, 1983, 258 p.
53

Słowa i liczby. Zagadnenia językoznawstwa statystycznego

Sambor, J. - Wrocław etc, 1972
54

Obščee jazykoznanie. Fonetika, fonologija, grammatika

Kosovskij, B.I. - Minsk, 1968
55

Bibliografičeslij ukazatel' literatury po russkomu jazykoznaniju s 1825 go 1880 god. Vyp. 1-8

Avilova, N.; Čerkasova, T.; Švedova.; N. - Moskva, Izd. Akademij Nauk, 1954
56

Bibliografičeskij ukazatel' literatury po jazykoznaniju, izdannoj v SSSR s 1918 po 1957 god. Vyp 1-

Debec, N.P.; Dubrovina, V.F.; Iževskaja, M.G. - Moskva, Izd. Akademija Nauk SSSR, 1958
57

Voprosy glagol'nogo vida v sovremennom zarubežnom jazykoznanii

Maslov, Ju.S. - in: Voprosy glagol'nogo vida, Moskva (1962) ?_?
58

Russkoe jazykoznanie v Peterburgskom-Leningradskom universitete

Meščerskij, N.A. (red.) - Leningrad, 1971
59

Obščee jazykoznanie. Vnutrennaja struktura jazyka

Serebrennikov, B.A. - Moskva, 1972
60

Filosofskie problemy jazykoznanija (Gnoseologičeskie aspekty)

Panifilov, V.Z. - Moskva, 1977