Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach O0862 lieferte 6 Treffer
1

Osnovateli rossijskix muzeev

Frolov, A.I. - Moskva, RGGU, 1991
2

Starobălgarska gramatika. Teorija na osnovite

Dobrev, I. - Sofija, 1982
3

Osnovite problemi na istorijata na bălgarskija ezik

Duridanov, I. - in: Bălgarski ezik (1981) ?_?
4

Za osnovite na glagolnoto formoobrazovanie v săvremennija bălgarski knižoven ezik

Pašov, P. - in: Pomagalo po bălgarska morfologija. Glagol, Sofija (1976) 48-56
5

Buslaev, kak osnovatel' istoričeskogo izučenija russkogo jazyka

Šaxmatov, A.A. - in: Sb. četyre reči o F.I. Buslaeve, čitannye v zasedanii Otdela Komenskogo 21 aprelja 1898 goda (1898) ?_?
6

Cerkvi cela Izmajlova. Trudy komisii po osmotry i izučeniju pamjatnikov cerkovnoj stariny g. Moskvy i Moskovskoj eparxii, t. I

Uspenskij, A.I. - Moskva, 1904