Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach O0266 lieferte 13 Treffer
1

Udarenie otymennyx proizvodnyx glagolov

Red'kin, V.A. - in: Izvestija Akademii nauk SSSR, Serija literatury i jazyka (1970) 320-328
2

Ob odnom primenenii statističeskogo metoda

Markov, A.A. - in: Izvestija Akademii Nauk (Bulletin) (1916) 239-242
3

Funkcje składniowe polskich zaimków odmiennych

Pisarkowa, K. - Wrocław, Warszawa, Kraków, 1969
4

Ob odnom podxode k opisaniju slovoobrazovatel'noj sistemy

Volockaja, Z.M. - in: Lingvističeskie issledovanija po obščej i slavjanskoj tipologii, Moskva (1966) 51-62
5

Morfonologičeskie uslovija obrazovanija otymenyx glagolov s suffiksom -Ø-//-u-(t')

Baxtyrina, R.V. - in: Razvitie slovoobrazovanija sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1966)
6

Morfonologičeskie čeredovanija glagola v odnom iz zapadnobolgarskix govorov

Popova, T.V. - in: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovanija 1972, Moskva (1974) 49-90
7

Ob odnom podxode k modeljam distributivnogo fonologičeskogo analiza

Revzin, I.I. - in: Problemy strukturnoj lingvistiki, Moskva (1962) 80-85
8

Ob odnom vide vzaimodejstvija kategorii padeža s glagol'nymi kategorijami

Revzina, O.G.; Čanišvili, N.V.. - in: Strukturno-tipologičeskie issledovanija v oblasti grammatiki slavjanskix jazykov, Moskva (1973) 68-86
9

Ob odnom sposobe opredelenija grammatičeskix ponjatij na baze teorii množestv

Kulagina, O.S. - in: Problemy kibernetiki (1958) ?_?
10

Ob odnom podxode k tipologii slavjanskix jazykov (na materiale sklonenija suščestvitel'nogo)

Revzin, I.I. et al. - in: Slavjanskoe jazykoznanie, Moskva (1963) 510-552