Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach O0158 lieferte 57 Treffer
1

Ivanovskaja oblast'. Čast' 1

Kiričenko, E.I. (red.) - Moskva, Nauka, 1998
2

Studie z oblasti onomatopoje

Korinek, J.M. - Prag, 1934
3

Staroslavenski glasovi i oblici

Damjanović, S. - Zagreb, 1995
4

Opyt oblastnogo velikorusskogo slovarja

Sankt-Peterburg, 1852
5

Jazyk Pskova i ego oblasti v XV veke

Karinskij, N.M. - Sankt-Peterburg, 1909
6

Moskovskaja oblast': Podrobnyj atlas + novejšaja karta Moskovskoj oblasti

Moskva, Eksmo, 2009, 112 p.
7

Leksičeskij atlas Moskovskoj oblasti

Vojtenko, A.F. - Moskva, Izd. otdel MOPI, 1991
8

Issledovanija v oblasti slavjanskix drevnostej

Ivanov, V.V.; Toporov, V.N. - Moskva, 1974
9

Oblici hrvatskoga ili srpskoga jezika

Daničić, Đ. - Zagreb, 1892
10

Toponimičeskij slovar' Moskovskoj oblasti

Pospelov, E.M. - Moskva, Profizdat, 2000, 320 p.