Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach C8726 lieferte 16 Treffer
1

O nekotoryx vorprosax čeredovanija

Bernštejn, S.B. - in: Sovetskoe slavjanovedenie (1965) 45-52
2

Čeredovanija glasnyx s nulem v slovoobrazovanii

Worth, D.S. - Moskva, 1971
3

Čeredovanija glasnyx s nulem v slovoobrazobanii

Uort [Worth], D.S. - Moskva, 1971
4

Mežmorfemnye čeredovanija v sovremennom russkom jazyke

Janko-Trinickaja, N.A. - in: Razvitie sovremennogo russkogo jazyka 1972, Moskva (1975) 89-94
5

O razrušenii čeredovanij v glagolax neproduktivnyx klassov

Il'ina, N.E. - in: Russkij jazyk v škole (1970) 91-97
6

Glagol'nye varianty s čeredovaniem -nu-/nul' suffiksa v osnove

Il'ina, N.E. - in: L.P. Krysin, D.N. Šmelev: Social'no-lingvističeskie issledovanija, Moskva (1976) 156-167
7

Glagol' nye varianty s čeredovaniem -nu-/nul' suffiksa v osnove

Il'ina N.E. - in: Socjal'no-lingvističeskie issledovanija, Moskva (1976) 156-167
8

Morfonologičeskie čeredovanija glagola v odnom iz zapadnobolgarskix govorov

Popova, T.V. - in: Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Materialy i issledovanija 1972, Moskva (1974) 49-90
9

O vozniknovenii i razvitii zvukovyx čeredovanij v russkom jazyke

Kuznecov, P.S. - in: Izvestija Akademii nauk SSSR, Otdelenie literatury i jazyka (1952) 61-75
10

Čeredovanie zvukov v sovremennom russkom literaturnom jazyke

Jakovenko, N.M. - Kiev, 1954