Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID795
AutorReformatskij, A.A.
Titel

Soglasnye, protivopostavlennye po sposobu i mestu obrazovanija, i ix var'irovanie v sovremennom russkom literaturnom jazyke

ErschienenDoklady i soobščenija instituta jazykoznanija AN SSSR, 1955, 3, 3-23
SchlagwörterRussisch; Phonetik
SoundexS8458; P1721; S8181; M6820; O0178; V0776; S8766; R7846; L5272; J0840
Dokumententyparticle
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Slogovye soglasnye v russkom jazyke / Reformatskij, A.A.
Udarenie v sovremennom russkom literaturnom jazyke / Avanesov, R.I.
Tipy udarenija imen suščestvitel'nyx v sovremennom russkom literaturnom jazyke i ix minimizacija v učebnyx celjax / Mustajoki, A.
Mesto slovesnogo udarenija v sovremennom russkom literaturnom jazyke / Moiseev, A.
Čeredovanie zvukov v sovremennom russkom literaturnom jazyke / Jakovenko, N.M.
Slovesnoe udarenie v sovremennom russkom literaturnom jazyke / Jakovenko, N.P.
Sistema obrazovanija slovoform nastojaščego vremeni v sovremennom ukrainskom literaturnom jazyke / Lehfeldt, W.