Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID762
AutorKuz'mina, S.M.
Titel

O fonetike zaudarnyx fleksij

ErschienenRazvitie fonetiki sovremennogo russkogo jazyka, Moskva (1966), 5-24
SchlagwörterPhonetik; Russisch; Flexion; Grammatik; Statistik; Quantitative Linguistik
SoundexF3624; Z8276; F3548
Dokumententyparticle
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Zametki po russkoj fonetike / Avanesov, R.I.
Slovar' ložnoj omonii fleksij russkogo jazyka / Kalugina, V.V.
Lekcii po fonetike staroslavjanskogo jazyka / Fortunatov, F.F.
Istinnaja i ložnaja omonimija fleksij russkogo jazyka / Kalugina, V.V.
Varianty fleksij -ov i Ø v roditel'nom padeže množestvennogo čisla suščestvitel'nyx mužskogo roda / Voroncova, V.L.
Lekcii po fonetike staroslavjanskago (cerkovnoslavjanskago) jazyka / Fortunatov, F.F.
O nekotoryx obščix tendencijax v razvitii russkogo literaturnogo jazyka XX vv. (Osnovnye pozicionnye izmenenija v fonetike i morfologii) / Panov, M.V.