Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID586
AutorMarkov, V.M.
Titel

Zamečanija o neorganičeskix glasnyx v makedonskom i russkom jazykax

ErschienenMakedonski jazik, 1967, 18, 39-45
SchlagwörterMakedonisch; Russisch; Kontrastive Linguistik; Kontrastive Grammatik; Phonetik
SoundexZ8646; N6746; G4586; M6426; R7846; J0844
Dokumententyparticle
URLimj.ukim.edu.mk (homepage)
Bestandsiehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Opyt formal'nogo opisanija garmonii glasnyx v tjorkskix jazykax / Čerkasskij, M.A.
O glasnom zvuke [y] posle glasnyx v russkom jazyke / Reformatskij, A.A.
O makedonskom jeziku / Dimitrovski, T.
Zametki o vidovoj defektivnosti (preimuščstbenno v russkom i v bolgarskom jazykax) / Maslov, Ju.S.
K fonetičeskoj xarakteristike reducirovannyx glasnyx v russkom jazyke XI V / Kolesov, V.V.
Bezličnye predložrenija v russkom i bolgarskom jazykax / Georgiev, I.
Paradimatičeskie suščestvitel'nye v russkom i pol'skom jazykax / Sekežicki, E.