Портал славистики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID429
AutorPanov, M.V.
Titel

O razgraničitel'nyx signalax v jazyke

ErschienenVoprosy Jazykoznanija, 1961, 1, 3-19
SchlagwörterRussisch; Phonetik; Morphologie
SoundexR7847; S8465; J0840
Dokumententyparticle
Bestandsiehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O častjax reči v russkom jazyke / Panov, M.V.
O dvux [v] v russkom jazyke / Ševoroškin, V.V.
O dzekan'e v russkom jazyke / Kuznecova, A.M.
Rassuždenie o pol'ze knig cerkovnyx v rossijskom jazyke / Lomonosov, M.V.
O razvitii russkogo jazyka v sovetskom obščestve (K postanovke problemy) / Panov, M.V.
O častjax reči v russkom jazyke / Peterson, M.N.
O roli morfonologičeskix sredstv v jazyke / Smirenskij, V.B.