Портал славистики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID420
AutorMutafčiev, R.
Titel

Statističesko raspredelenie na glagolni formi

ErschienenEzik i literatura, 1965, 20, 11-25
SchlagwörterBulgarisch; Verb; Grammatik; Statistik
SoundexS8228; R7817; G4545; F3760
Dokumententyparticle
URLwww.ezik-i-literatura.eu (homepage)
Bestandsiehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Praslavjanskite glagolni formi i otraženijata im v dnešnite slavjanski ezici / Lekov, I.
Novi danni za proizxoda na preizkaznite glagolni formi v bălgarskija ezik / Popov, K.
Bălgarskite glagolni vremena / Stankov, V.
Zamenskite formi vo makedonskite dijalekti / Vidoeski, B.
Raspredelenie častot pojavlenija flektivnyx klassov russkix slov / Belonogov, G.G.
Za xronologijata na preizkaznite formi v bălgarskija ezik / Dejanova, M.
Za bădešteto na futurnite formi v bălgarskija ezik / Xaralampiev, I.