Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID342
AutorKotova, N.V.
Titel

Morfologija zapadnobolgarskogo glagola po dannym govora Gorno pole (prostye glagol'nye vremena)

ErschienenUčenye zapiski in-ta Slavjanovedenija AN SSSR XXII (Problemy jazykoznanija), Moskva (1962), 149-178
SchlagwörterMorphologie; Bulgarisch
SoundexM6735; Z8126; G4545; D2666; G4700; G4760; P1782; G4545; V7660
Dokumententyparticle
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sovremennyj russkij jazyk. Morfologija glagola / Nefed'ev, M.V.
Morfologija glagola v sovremennom russkom jazyke / Il'ina, T.V.
Bălgarskite glagolni vremena / Stankov, V.
Pis'mennaja tradicija Severnoj Rusi po ėpigrafičeskim dannym / Roždestvenskaja, T.V.
Stilistika častej reči (glagol'nye slovoformy) / Prokopovič, E.N.
Russij jazyk po dannym massovogo oprosa / Krysin, L.P.
Načalo pis'mennosti na Rusi po arxeologičeskim dannym / Medynceva, A.A.