Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID1196
AutorKalnyn', L.
Titel

Organizacija fonemnogo sostava inojazyčnyx zaimstvovanij v dialektnom jazyke

ErschienenSovetskoe slavjanovedenie, 1968, 2, 36-46
SchlagwörterPhonetik; Dialekt
SoundexO0746; F3666; S8820; I0688; Z8682; D2542; J0840
Dokumententyparticle
URLinslav.ru (homepage)
Bestandsiehe in ZDB-Katalog
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Voprosy istoričeskogo izučenija inojazyčnyx zaimstvovanij v leksike russkogo jazyka sovetskoj ėpoxi / Krysin, L.P.
K istorii morfonologičeskix čeredovanij i fonemnogo sostava kornevyx morfem pri obrazovanii umenšitel'nyx suščestvitel'nyx v russkom jazyke / Avanesov, R.I.
Rodovaja assimiljacija nemeckix zaimstvovanij v russkom jazyke / Martysiuk, M.
O morfologičeskom členenii nemeckix zaimstvovanij v russkom jazyke / Martysiuk, M.
Razvitie kategorii tverdosti i mjagkosti soglasnyx v russkom jazyke / Kalnyn', L.E.
Fonologičeskaja podsistema redkix slov v sovremennom russkom jazyke (na materiale zaimstvovanij) / Glovinskaja, M.Ja.
Opyt issledovanija zaimstvovanij (Tjurkizmy v russkom jazyke sravnitel'no s drugimi slavjanskimi jazykami) / Junaleeva, R.