Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pirogova, N.K. lieferte 8 Treffer
1

Realizacija fonemy /a/ posle /j/ v načale slova

Pirogova, N.K. - in: Razvitie fonetiki sovremennogo russkogo jazyka. Fonologičeskie podsistemy, Moskva (1971) 269-271
2

Akcentologičeskie processy v sisteme glagola s tematičeskim -i-

Pirogova, N.K. - in: Slavjanskaja filologija, Moskva (1963) 85-104
3

Allofoničeskaja struktura russkogo vokalizma

Pirogova, N.K. - in: Problemy teorii i istorii russkogo jazyka, Moskva (1980) 119-130
4

Vokaličeskie sočetanija v russkom jazyke

Pirogova, N.K. - in: Vestnik MGU, serija filologija (1976) 54-60
5

Razvitie tipov udarenija v glagolax pervogo neproduktivnogo klassa

Pirogova, N.K. - in: Naučnye doklady vysšej školy (1952) 125-136
6

Razvite tipov udarenija v glagolax pervogo neproduktivnogo klassa

Pirogova, N.K. - in: Filologičeskie nauki (1959) 125-137
7

O nekotoryx tendencijax v razvitii tipov glagol'nogo udarenija

Pirogova, N.K. - in: Vestnik MGU (1959) 113-139
8

O normax i kolebanijax v udarenii (na materiale glagola)

Pirogova, N.K. - in: Filologičeskie nauki (1967) 14-22