Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Avanesov, R.I lieferte 30 Treffer
1

O slogorazdele i stroenii sloga v russkom jazyke

Avanesov, R.I. - in: Voprosy Jazykoznanija (1954) 88-101
2

O dolgix šipjaščix v russkom jazyke

Avanesov, R.I. - in: A.A. Reformatskij, Iz istorii otečestvennoj fonologii, Moskva (1970) 326-335
3

Zametki po russkoj fonetike

Avanesov, R.I. - in: Fonetika, Fonologija, Grammatika, Moskva (1970) 82-84
4

K istorii morfonologičeskix čeredovanij i fonemnogo sostava kornevyx morfem pri obrazovanii umenšitel'nyx suščestvitel'nyx v russkom jazyke

Avanesov, R.I. - in: To Honor Roman Jakobson, Vol. I, The Hague, Paris (1967) 118-132
5

O trex tipax naučno-lingvističeskix transkripcij (v svjazi s voprosami teorii fonem)

Avanesov, R.I. - in: Slavia (1956) 347-371
6

I.V. Stalin o razvitii jazykov i dialektov

Avanesov, R.I. - in: Izv. AN SSSR (1950) 162-176
7

Russkoe literaturnoe proiznošenie. Učebnoe posobie dlja studentov pedagogičeskicx in-tov. Izd. 5-e

Avanesov, R.I. - Moskva, Russkij jazyk, 1972
8

Ob udarenii v russkom jazyke

Avanesov, R.I. - in: Russkij jazyk v škole (1948) 1-11
9

Udarenie v sovremennom russkom literaturnom jazyke

Avanesov, R.I. - Kiev, 1956
10

Fonetika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka

Avanesov, R.I. - Moskva, 1954