Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach prostředky kontaktové lieferte 46 Treffer
1

Hele ho

Hrdlička, Milan, in: Bohemistyka, 5, č. 3, 2005, s. 219-220
2

Zdrobněliny v současné komunikaci

Klímová, Květoslava, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 219-222.
3

Movni indykatory čes'kych vyraziv-kontaktoriv

Balandina, Nadežda F., in: Kategorie w języku, język w kategoriach, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego 2009, s. 53-60.
4

Posun v užívání a významu slova viď

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 9-10, 1996-97, s. 221-222
5

Kontaktní prostředky

Božková, Gabriela, in: Komunikační a strukturní aspekty češtiny a jiných jazyků [Komunikační...], Praha, FF UK 1999, s. 37-41
6

Ke kontaktovým prostředkům v slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Slavia, 62, č. 1, 1993, s. 45-50
7

Výskyt a funkce vybraných výrazů částicové a citoslovečné povahy v různých druzích mluvených projevů

Kolářová, Ivana, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 192-198.
8

Kontaktové dialogické prvky v Dalimilově kronice

Hádek, Karel, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 139-143
9

Kontaktové prostředky v českých mluvených projevech

Müllerová, Olga, in: Princípy jazyka a textu [PrinJazT] : Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 9.-10. 3. 2000 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Univ. Komenského ; 2000, s. 163-176.
10

Pohledy na kontaktové upozorňovací a výzvové výrazy v české a polské lingvistické literatuře

Kolářová, Ivana, in: Stosunki polsko-czeskie, Częstochowa, Wyd. Wyżzsej Szkoły Pedagogicznej ; 1997, s. 214-223