Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy slovesné lieferte 9 Treffer
1

Slovesné frazémy se jménem cesta (na materiálu ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky, Slovníku spisovného jazyka českého a Slovníku spisovné češtiny

Hrdličková, Hana, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 51-53
2

Überlegungen zu Emotionen und Phrasemen. Am Beispiel verbaler Phraseme mit somatischen Substantivkomponenten

Šichová, Kateřina, in: Studia Germanistica, 6, 2010, s. 81-93
3

Verbální frazémy s monokolokabilními komponenty

Klimešová, Markéta, in: "Od počátků k současnosti (1955-2015)" : 60 let bohemistiky na ELTE, Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék 2016, s. 157-163
4

Phraseologische Hauptmerkmale. Am Beispiel verbaler Phraseme mit Komponenten aus dem Bereich der Somatismen

Šichová, Kateřina, in: Brücken, 11, 2003 (2004), s. 265-284
5

Nevětné frazémy v nové slovní zásobě

Janovec, Ladislav, in: Neologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 147-158
6

Frazémy se slovesem mít a výrazem to (na materiále Českého národního korpusu)

Kolářová, Ivana, in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 99-107.
7Měšťanová, Květa, in: Svět v obrazech a ve frazeologii, Praha, PF UK 2017, s. 355-370
8

Mit Händen und Füssen reden. Verbale Phraseme im deutsch-tschechischen Vergleich

Šichová, Kateřina Tübingen 2013
9

Phraseologischer Vergleich Deutsch-Tschechisch und Typologie

Šichová, Kateřina, in: Bilingualer Sprachvergleich und Typologie : Deutsch - Tschechisch, Tübingen, Groos Verlag 2013, s. 71-94