Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
1

Užití kulturních frazémů v současnosti

Čechová, Marie, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 47-56
2

Überlegungen zu Emotionen und Phrasemen. Am Beispiel verbaler Phraseme mit somatischen Substantivkomponenten

Šichová, Kateřina, in: Studia Germanistica, 6, 2010, s. 81-93
3

Funkce frazémů a idiomů

Čermák, František, in: Slavia, 62, č. 3, 1993, s. 331-336
4

Slovesné frazémy se jménem cesta (na materiálu ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky, Slovníku spisovného jazyka českého a Slovníku spisovné češtiny

Hrdličková, Hana, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 51-53
5

Frazémy v slovní zásobě žáků 5. - 8. ročníku

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Filologické studie 19 : Sborník katedry českého jazyka PF UK, Praha, Karolinum ; 1994, s. 107-118.
6

Z etymológie španielskych frazém (1)

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 39, č. 1-2, 1995-96, s. 30
7

Z etymológie španielskych frazém (2)

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 39, č. 3-4, 1995-96, s. 57-58
8

Z etymológie španielskych frazém (3)

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 39, č. 5-6, 1995-96, s. 96
9

Dynamickosť vo francúzskej frazeológii

Mešková, Ľudmila, in: Cizí jazyky, 39, č. 7-8, 1995-96, s. 116-119
10

Z etymológie španielskych frazém (4)

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 39, č. 7-8, 1995-96, s. 133