Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach formanty slovotvorné lieferte 5 Treffer
1

Matematické termíny typu jacobián, laplaceián

Uhlířová, Ludmila, in: Naše řeč, 78, č. 4, 1995, s. 183-188
2

Sériové slovotvorné inovace v bulharštině a češtině na konci 20. století

Vačkova, Kina, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 51 s.
3

Současný český jazyk. Nauka o tvoření slov. Lexikografie

Mališ, Otakar; Machová, Svatava Praha 1992
4

Konotační složka lexikálního významu z hlediska diachronního (na příkladu kategorie prostoru)

Nejedlý, Petr, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 186-189.
5

Tendence verbální úspornosti a její vliv na jazykovou dynamiku

Neščimenko, Galina P., in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 139-151